Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (3)  |  Przetargi unieważnione (1)
Przetargi z roku 2019  |  Przetargi z roku 2018

zamówienie na:

Przetarg na Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego w obiekcie Parku Wodnego w Świeciu

zamawiający: Tomasz Keller
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: VPS.PN.1.2018
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 9 maja 2018  09:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie postępowania 
Prezes Vistula-Park Świecie Sp. z o.o. informuje o zawarciu umowy na „Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego w obiekcie Parku Wodnego w Świeciu.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pod numerem: 500121883-N-2018

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Vistula-Park Świecie Sp. z o.o. powiadamia, że w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na „Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego w obiekcie Parku Wodnego w Świeciu”, wybrano, uznając ją za najkorzystniejszą, ofertę nr 1 firmy:

 

Fundacja Wodna Służba Ratownictwa

  1. Kleczkowska 50

50-227 Wrocław

z zaoferowaną ceną: 647.400,00   brutto

(słownie: sześćset czterdzieści siedem tysięcy czterysta złotych 00/100)

UZASADNIENIE WYBORU:

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział XVII. Opis kryteriów oceny ofert., którymi były:

Cena brutto za całość zamówienia – 60 %

Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zadania – 20 %

Organizacja osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika ratowników – 20 %

Wybrany Wykonawca spełnia wszelkie wymagania i warunki udziału w postępowaniu zapisane w SIWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu oraz otrzymała najwyższą ilość punktów tj. : 100 pkt.

Wszelkie informacje o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom (kryterium ceny brutto za całość zamówienia – 60%, kryterium kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zadani– 20 %, kryterium organizacja osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika ratowników – 20 % ) – zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp, Zamawiający zamieszcza poniżej:

nr oferty:  1

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy:   Fundacja Wodna Służba Ratownictwa, ul. Kleczkowska 50, 50-227 Wrocław

Kryteria oceny ofert wraz z punktacją:

Cena w zł: 647.400,00 – 60 pkt

Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zadania:  10 osób – 20 pkt

Organizacja osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika ratowników: 14 dni – 20 pkt

Łączna ilość punktów: 100

 

W przedmiotowym postępowaniu złożona została tylko jedna oferta, nie odrzucono żadnej oferty i nie wykluczono żadnego Wykonawcy.Zarząd Vistula-Park Świecie Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na: „Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego w obiekcie Parku Wodnego w Świeciu”

Zamówienie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 544342-N-2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (561kB) pdf

Załącznik nr 1a (228kB) pdf

Załacznik nr 1b (209kB) pdf

Załącznik nr 1c (207kB) pdf

Załącznik nr 1d (217kB) pdf

Załącznik nr 2 (265kB) pdf

Załacznik nr 3 (229kB) pdf

Załącznik nr 4 (223kB) pdf

Załącznik nr 5 (252kB) pdf

Załącznik nr 6 (213kB) pdf

Załącznik nr 7 (279kB) pdf

Załącznik nr 8 (218kB) pdf

Załącznik nr 9 (221kB) pdf

Załącznik nr 10 (221kB) pdf

Załącznik nr 11 (219kB) pdf

Załącznik nr 12 (977kB) pdf

Załacznik nr 13 (213kB) pdf


Vistula-Park Świecie Sp. z o.o. informuje, że w związku z otrzymanymi pytaniami od Wykonawców w postępowaniu dotyczącym „Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego w obiekcie Parku Wodnego w Świeciu” Zamawiający udziela odpowiedzi oraz modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ (146kB) pdf

poprawiony Załącznik nr 12 (2953kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Tomasz Keller
Opublikował: Marta Pożoga (12 kwietnia 2018, 19:41:48)

Ostatnia zmiana: Marta Pożoga (30 maja 2018, 14:03:52)
Zmieniono: dodany prawidłowy link

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 492